GDPR

I.

Základné ustanovenia

Podmienky ochrany osobných údajov sa aplikujú pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľa pri poskytovaní realitných služieb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľom sa rozumie:

Obchodné meno: play MTTO s.r.o.
Sídlo: Roľnícka 187, Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
IČO: 52774937
Email: [email protected]
Tel.č.: +421 907 504 032

Zodpovedná osoba: Matúš Gondek, [email protected]

II.

Účel spracúvania

Hlavným dôvodom prečo spracovávame Vaše osobné údaje je, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, o ktoré ste prejavili záujem, informovali Vás o našej činnosti.

Účel spracúvania

Právny základ

Osobné údaje

Doba uchovávania

Realitná činnosť

Zmluva

Bežné údaje

Počas platnosti zmluvy a po jej ukončení po dobu potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov

Plnenie povinností povinnej osoby podľa zákona o ochrane predlegalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane predfinancovaním terorizmu.

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane predlegalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane predfinancovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikačné údaje klienta

Päť rokov odskončenia zmluvného vzťahu s klientom

Recenzie klientov na webstránke

Súhlas

Bežné údaje

Počas existencie webstránky

Uplatňovanie nárokov

Oprávnený záujem

Bežné údaje

Do doby ukončenia vymáhania nároku

Zasielanie - Newsletter

Súhlas

Bežné údaje

Po dobu udelenú v súhlase

Sťažnosti, reklamácie

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa., Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o

Bežné údaje

Do uplynutia lehoty na udelenie pokuty

Evidencia klientov a záujemcov o realitné služby

Súhlas

Bežné údaje

Po dobu nevyhnutnú na spracovanie požiadavky

Zamestnanci – výberové konania

Oprávnený záujem

Bežné údaje

Najdlhšie na dobu 12 mesiacov odo dňa doručenia dopytu

Zamestnanci

Zákonná regulácia

Bežné údaje

10rokov

III.

Sprístupňovanie údajov a Príjemcovia

Osobné údaje sú sprístupňované len v nevyhnutnej miere pri dodržiavaní podmienok Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

Príjemcovia sú najmä:

- spolupracujúci advokát, zamestnanci, poverené osoby, spolupracujúce spoločnosti, notár, pracovníci banky, mediátor, realitný maklér, orgány verejnej moci, návštevníci webstránky

IV.

Prenos osobných údajov do tretích štátov

Osobné údaje sú prenášané len v rámci územia členských štátov.

V.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

V rámci spracúvania osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

VI.

Práva dotknutej osoby

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom nie je dôležité, či je táto osoba občanom EÚ alebo nie. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov[1] priznáva dotknutej osobe niekoľko práv, ktoré si môže uplatniť priamo u prevádzkovateľa (teda subjektu, ktorý jej osobné údaje spracúva).

1.Právo na prístup k údajom

máte právo od prevádzkovateľa žiadať:

-vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané

-prístup k Vašim osobným údajom a ďalším informáciám

-poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúva

-informácie o primeraných zárukách, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

v prípade opätovnej žiadosti o kópiu prevádzkovateľ môže účtovať primeraný poplatok

2.Právo na opravu

máte právo od prevádzkovateľa žiadať opravu Vašich osobných údajov

- nesprávnych

-neúplných

3.Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

máte právo si u prevádzkovateľa uplatniť vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený jeden z týchto dôvodov:

-Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali

-odvolali ste súhlas so spracúvaním

-využili ste právo namietať a prevádzkovateľ mu vyhovel

-Vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne

-ide o právnu povinnosť prevádzkovateľa vymazať Vaše údaje

-Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

čl. 17 v odseku 3 upravuje výnimky z tohto práva

4.Právo na obmedzenie spracúvania

máte právo od prevádzkovateľa žiadať obmedzenie spracúvania Vašich údajov,

-ak ste u prevádzkovateľa napadli správnosť osobných údajov

-ak spracúvanie, ktoré prevádzkovateľ vykonáva je protizákonné a namiesto vymazania žiadate obmedzenie ich použitia

-ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

-ak ste využili právo namietať a osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem

Spracúvanie je obmedzené po určitú nevyhnutnú dobu, ktorá závisí od konkrétnej situácie, napr. kým prevádzkovateľ neoverí správnosť

5.Právo na prenosnosť údajov

máte právo od prevádzkovateľa získať svoje osobné údaje a preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi za súčasného splnenia týchto podmienok:

-spracúvanie je založené na súhlase alebo zmluve a

-spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami

Požadované osobné údaje by sa mali týkať dotknutej osoby a malo by ísť o údaje, ktoré táto osoba poskytla, uplatňovanie tohto práva by nemalo mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody tretích strán

V rámci tohto práva môžete:

-získať svoje osobné údaje od prevádzkovateľa v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte

-žiadať priame poskytnutie Vašich údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi

6.Právo namietať

máte právo u prevádzkovateľa namietať v nasledujúcich prípadoch:

- ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem

- ak dochádza k profilovaniu založenému na verejnom záujme alebo oprávnenom záujme

7.Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní a má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú

založené na výslovnom súhlase

8.Právo odvolať súhlas

ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu/výslovného súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať

9.Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

ako dotknutá osoba máte právo Úradu na ochranu osobných údajov SR podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

VII.

Cookies

Webová stránka našej spoločnosti využíva aj súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky ukladajú na Vašom zariadení (počítači, tablete, smartfóne) a obsahujú informácie potrebné na komunikáciu Vášho zariadenia s našou webovou stránkou.

Súbory cookies , ktoré sa môžu ukladať vo Vašom počítači, keď si prezeráte webovou stránku, sú cookies, ktoré sú určené výlučne na uľahčenie elektronickej komunikácie, alebo sa jedná o cookies, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie služby, ktorú požadujete (cookies týkajúce sa jazyka, cookies týkajúce sa prihlásenia apod.), alebo cookies so štatistickými údaji alebo iné cookies v súlade s nižšie uvedenými podmienkami.

Pokiaľ súbory cookies vyžadujú Váš súhlas, pred tým ako môžu byť uložené, žiadame Vás o tento súhlas prostredníctvom odkazu „zistite viac“ zobrazenom na prvej strane webových stránok, na ktorú sa dostanete, kde je jasne uvedené, že tým, že budete v prezeraní webových stránok pokračovať, tak s používaním cookies súhlasíte.