Knižnica Galanta

Občianska vybavenosť

Knižnica Galanta

4. miesto v architektonickej súťaži na mestskú knižnicu v Galante

Súťažný návrh novej knižnice v Galante

Nová budova knižnice má vyhovovať súčasným medzinárodným a národným štandardom, aby mohla byť prirodzeným centrom stretávania sa miestnych komunít, zabezpečovať informačné, vzdelávacie a kultúrne potreby obyvateľstva. Má byť tzv. hybridnou knižnicou – poskytovať priamy prístup k digitálnym aj nedigitálnym informačným zdrojom. Očakáva sa, že návrh knižnice a jej areálu bude intenzívne pracovať s blízkosťou susediaceho kaštieľa s parkom. Knižnica by mala pôsobiť otvorene, pozývajúco, s maximálne jednoduchým prístupom pre verejnosť. Knižnica je určená pre všetky vekové kategórie, od predškolského veku po seniorov. Fond je zložený z beletrie, náučnej literatúry, beletrie pre deti, náučnej literatúry pre deti.

Otvorenie
Odstránením severného krídla je dosiahnutá možnosť diverzifikácie vstupu na pozemok, zároveň sa areál viac otvorí do ulice a vytvára sa vstupné predpolie pred novo navrhovaným objektom.

Hmota
Na základe požiadaviek zadania je nutné navýšenie hrubej podlažnej plochy o zhruba 900m2. Pre dodržanie tohto parametru a zároveň kvôli požiadavke na bezbariérovosť budovy (t.j. prízemný objekt) je nutné v rámci zadania pracovať s dostavbou o tomto objeme.

Mikrourbanizmus
Návrh sa snaží pracovať s myšlienkou vytvorenia kvalitného verejného priestoru na pozemku zadávateľa. Z tohto dôvodu je objekt tvarovaný tak, aby maximalizoval veľkosť exteriérových plôch dvora a zároveň tvarom reagoval na susedný objekt vo vlastníctve mesta, čím zvyšuje potenciál tohto objektu do budúcnosti jeho aktívnym začlenením do mikrourbanizmu v rámci riešeného územia.

Uličná čiara
Vybúraním traktu v severnej časti existujúcej budovy sa pozemok do strany Školskej ulice príjemne otvorí. Oproti vyústeniu pešej komunikácie protiľahlého parku SNP vznikne nový verejný priestor pred vstupom do knižnice. V jeho rámci je osadený bibliobox, stojisko pre bicykle a strom vytvárajúci príjemný tieň. Povrch tohto priestoru je riešený vodopriepustným mlatovým povrchom.
Existujúci vstup do verejného vnútrobloku popri susednej budove v správe mesta Galanta je uzatvárateľný posuvnou bránou pre zabezpečenie uzamknutia celého areálu mimo prevádzkovú dobu. V rámci tohto vstupu sú osadené parkoviská určené pre prevádzku knižnice. Vydláždená plocha je zároveň určená aj pre peších a pre občasný prístup automobilov.
Interiéry starej budovy sú maximálne otvorené do školskej ulice, aby zabezpečili programovú čitateľnosť objektu. Presklené portály ponúkajú priehľad na výpožičné oddelenie knižnice, čím sa snaží knižnica vizuálne prepojiť s ulicou.

Areál
V rámci areálu vznikajú rôzne typy priestorov a prepojení na park. Návrh vytvára aktívny vnútroblok. V rámci areálu sú vytvorené tri zóny: zóna uličná, zóna zelene a zóna námestia. Zóna ulice vytvára zmiešaný priestor pre peších a parkovanie. Táto zóna vytvára dláždené predpolie susedného objektu v správe mesta Galanta, čím aktívne zvyšuje jeho potenciál do budúcnosti a vytvára možnosť jeho otvorenia do vnútrobloku. Zóna zelene vytvára príjemný priestor pre oddych v tieni pod korunami stromov. Zóna námestia, vytvára priestor vo vnútri bloku, určený pre rôzne exteriérové akcie lokálneho významu (trhy, koncerty, tvorivé dielne, letné aktívne večery, petangové turnaje ...atď.). Povrchové úpravy určené pre peších v rámci areálu sú riešené ako vodopriepustné (mlátový povrch).

Komunitné centrum
Hmota komunitného centra rešpektuje podmienku krajského pamiatkového úradu aby sa v pásme 10m od hranice pozemku dodržal charakter krídlovej zástavby s klasickým tvaroslovím. Zároveň sa nachádza v separovanej časti dispozície čo umožnuje organizovanie samostatných akcii. Piestor je orientovaný do námestia a vizuálne prepojený s priľahlým parkom.

Knižnica
Návrh novej galantskej knižnice sa snaží rešpektovať aktuálne trendy v typológii knižníc pri snahe o zachovanie súčasnej budovy a jej dobudovanie za účelom vytvorenia atraktívneho priestoru. Samotná knižnica je prístupná z centrálnej vstupnej haly, v rámci ktorej je osadená kaviareň, verejný knižničný pult a je na ňu napojený priestor pre komunitné akcie. Prevádzka samotnej knižnice je riešená v priestoroch pôvodnej budovy a v prístavbe s halovým charakterom. Chodba pôvodnej budovy sa stala nosným komunikačným koridorom a v priestoroch tried pôvodnej budovy je navrhnuté výpožičné oddelenie pre dospelých, v rámci ktorého je odhalený krov za účelom prevzdušnenia celého priestoru.

Knižničná hala
Nová hala poskytuje otvorený a presvetlený priestor pre umiestnenie čitárne, detského oddelenia a ostatných pridružených funkcií. V rámci halovej prístavby sa počíta s maximálnou flexibilitou dosiahnutou použitím posuvného mobiliáru a to hlavne v oddelení pre deti a mládež, kde je možné jednoduchým pohybom knižničných regálov dosiahnuť rýchle zmeny v dispozícii. Presvetlenie knižničnej haly je zabezpečené cez okná v strešných pílach orientované na sever, zabezpečujúce ideálne osvetlenie. Veľké zasklenie do novovzniknutého námestia je chránené pred slnečným žiarením pomocou osadenia ochodze, ktorá je navrhnutá tak, aby v lete tienila interiér knižnice a v zimných obdobiach púšťala do interiéru slnečné žiarenie (sokratov dom).