Magna

Občianska vybavenosť

Rok realizácie: 2021

Magna

Urbanisticko-architektonická súťaž návrhov na nový areál spoločnosti Magna Energia, Piešťany

Návrh sme koncipovali tak aby výška budov neprekračovala dve podlažia. Vďaka tomu budovy z urbanistického hľadiska netrčia oproti okolitej zástavbe. Uskakovanie podlaží a zapojenie dvora umožňuje umiestniť terasy a pobytové priestory s rôznymi stupňami súkromia vrátane zelene.
Exteriérová plocha dvora a okolia vily je podnosom, na ktorom sú naservírované objekty pre ľudí vnímajúcich prostredie pri pobyte v areáli alebo pri ceste okolo. Zrušenie oplotenia a priame prepojenie chodníka s areálom umožní toto vnímanie aj pri rýchlom pohybe autom alebo dopravou MHD, kedy bude pôvodná vila pôsobiť ako socha na podnose a stane sa orientačným prvkom ulice. Plocha je jednotne riešená členenými betónovými plochami so vsadenou zeleňou. Vsakovanie vody je realizovnané v medzerách medzi prvkami a použitím drenážneho betónu.

Doprava vytesnená z areálu

Doprava. Automobilová doprava je vytesnená z areálu a obmedzuje sa na prístup z ulice Urbánková do polozapustených parkovacích miest, s možnosťou občasného prístupu zásobovania zo strany Bratislavskej ulice. Pešia a cyklo doprava je možná z oboch ulíc a medzi ulicami cez areál. Parkovacie miesta pre bicykle sú súčasťou námestia. Rozšírená bezplotová zóna do ulice Bratislavská nasáva chodcov dovnútra.

Zeleň v areáli. V riešení sa uvažuje so zelenými strechami a terasami nových objektov. Námestie a priestor do Bratislavskej ulice sú zazelenené vzrastlými stromami. Zeleň má zabrániť akumulácii tepla a prehrievaniu budov aj plôch v areáli v letných mesiacoch. Po statickom posúdení objektu vily je možné umiestniť nejakú formu zelene a aj na strechu tejto budovy. Prechodná pešia komunikácia cez areál je lemovaná zelenou stenou zakrývajúcou budovy vedľajšieho pozemku. Množstvo zelene má evokovať pobyt v mestskom parku.

Environmentálne citlivé technické aj prevádzkové riešenie

Vytvorené prostredie umožňuje environmentálne citlivé technické aj prevádzkové riešenie. Fotovoltické panely, tienenie zeleňou a hospodárenie so zrážkovou vodou, môžu byť nasadené do boja za ekologickú udržateľnosť prostredia.

Variabilnosť využitia. V srdci areálu je multifunkčný priestor s prepojením na námestie-park. Tento priestor je možné prepojiť podľa požiadavky s rôznymi časťami celku a umožniť nové spôsoby užívania mestského života.
V bežnom režime môže multifunkčný priestor slúžiť ako zóna pre zamestnancov a ich deti, na trávenie čakania alebo pre neformálne stretnutia. Po výmene mobiliáru odloženého v príručnom sklade vznikne školiaca miestnosť pre potreby Magny alebo iného záujemcu. Multifunkčný priestor môže poslúžiť v rámci vernisáže v galérii, hosťovať krúžky pre deti, zamestnancov a ľudí z okolitých sídlisk.
Po prepojení s jedálňou, vlastným bufetom a sociálnym zázemím je možné využiť priestor pre rôzne akcie mestského charakteru, minikoncerty, kultúrne udalosti a eventy.
Vnútorný priestor spojený s vonkajším priestorom námestia občasne oživí fungovanie areálu počas letných mesiacov.