Prevádzkové stredisko Strakonice

Občianska vybavenosť

Prevádzkové stredisko Strakonice

Návrh prevádzkového strediska Strakonice

Moderné sídlo správy povodia Vltavy

Celková koncepcia návrhu je postavená na zodpovednosti realizátora priestorových zmien voči svojmu prostrediu. Zváženie dopadov na existujúce ekosystémy a snaha spolu existovať v dlhodobom časovom horizonte. Aj za cenu vyšších počiatočných nákladov. Stavba môže pri správnom projekčnom a realizačnom riešení ašpirovať na zisk energetickej certifikácie (BREEM, LEED...a pod.). Návrh sa snaží riešiť problém rozsiahlych betónových exteriérových plôch a ich negatívneho vplyvu na okolité ekosystémy použitím prestrešenia „zelenou strechou“. Toto riešenie by dokázalo odstrániť lokálne prehrievanie prostredia, kontamináciu dažďovej vody strojovým parkom, ako aj narušenie biodiverzity prostredia vzniknuté realizáciou požadovaného zámeru.

Efektívnosť návrhu

Hlavná budova obsahujúca interiérové priestory s potrebou úpravy prostredia (teplo, chlad, zvuk) má jednoduchý geometrický tvar blížiaci sa tvaru kocky. Takýto tvar je optimálny vo vzťahu k ekonomickosti investičných nákladov ako je napríklad menšia plocha fasády, ale aj prevádzkových nákladov ako sú kúrenie a podobne. V rámci návrhu sa počíta s maximálnym možným použitím materiálov, ktoré je v prípade potreby možné znovu recyklovať.