Spôsob spolupráce s architektom pri realizácii rodinného domu

Spôsob spolupráce s architektom pri realizácii rodinného domu

Tvorivá práca architekta pri návrhu a projektovaní rodinného domu je proces ako každí iný, preto je dôležité si tento proces nastaviť správne od samého začiatku spolupráce. V tomto článku predostriem spôsob spolupráce tak, ako prebieha v našom ateliéry a popíšem jednotlivé etapy, aby bola spolupráca medzi architektom a investorom pri tvorbe rodinného domu pre obe strany čo najhladšia a na konci bolo zrealizované, čo možno najhodnotnejšie dielo.

Priebeh realizácie

1. Vstupná konzultácia:

Je to prvým krokom v celom procese realizácie budúceho diela. Tu je asi najdôležitejšie predostrieť architektovi investorove požiadavky na budúcu stavbu. Výstupom tejto konzultácie by mal byť opis zadania a cenová ponuka od architekta. A zároveň by mal investor dostať potrebné informácie o tom ako bude prebiehať celková spolupráca s architektom. Je dobré si vopred pripraviť podklady na toto stretnutie a to:

  • Informácie o pozemku prípadne nehnuteľnosti, ktorú chcete rekonštruovať (fotodokumentáciu, katastrálnu mapu, zameranie)
  • Vypracujte si presný zoznam svojich požiadaviek a dizajnových nárokov. Nie je na škodu si pripraviť album inšpirácií (pre tento účel je veľmi vhodné využiť napríklad https://sk.pinterest.com/).
  • Pripravte si Váš lokalitný program, čo znamená informácie ako veľkosť obytných priestorov, počet izieb, požiadavky na typológiu a dispozíciu domu, počet a opis budúcich užívateľov, ich vek, návyky, hobby atď…
  • Stanovte si budget budúcej stavby. Je potrebné prebrať s architektom vaše finančné možnosti a ako bude budúca stavba financovaná. Pri prvej konzultácii Vám vie skúsený architekt odhadnúť finančnú náročnosť celého projektu.

2. obhliadka

Následne po vstupnej konzultácii je vhodné zabezpečiť pre architekta obhliadku pozemku prípadne nehnuteľnosti, ktorá je určená na rekonštrukciu

3. cenová ponuka na štúdiu

Ďalším krokom by mala byť cenová ponuka na štúdiu, ktorá by mala obsahovať opis zadania, ak je to potrebné cenu za zabezpečenie podkladov (zamerania, prieskumy, územno plánovaciu informáciu), a obsah štúdie s celkovou cenou za štúdiu a samozrejme vopred dohodnuté termíny s spôsob spolupráce (počet konzultácií)

4. zabezpečenie podkladov

Po schválení cenovej ponuky Vám architekt zabezpečí všetky potrebné podklady pre realizáciu štúdie, ako sú napríklad: zameranie, digitalizácia podkladov a existujúcich výkresov, zabezpečenie potrebných prieskumov ak je to nutné (staticky pamiatkársky, geologický….atď), územnoplánovaciu informáciu z príslušného stavebného úradu a ostatné vopred dohodnuté podklady.

5. proces štúdie

V tejto fáze sa navrhuje a vymýšľa budúca podoba navrhovaného diela, je to najhodnotnejšia a najtvorivejšia Časť práce architekta, práve v tejto fáze sa samotný charakter budúcej stavby. V ideálnom prípade je rozdelená do niekoľkých etáp, aby sa návrh postupne prepracoval a vyladil

6. koncept

Architektonický koncept rodinného domu typicky vychádza zo zadania. Zvyčajne zahŕňa úvahy ako veľkosť a usporiadanie domu, dispozičné riešenie, orientácie na svetové strany a množstvo prirodzeného svetla, exteriér domu a priľahlého pozemku a celkový náčrt dizajnu. Do hry môžu vstúpiť aj ďalšie prvky, ako je energetická účinnosť, terénne úpravy a dostupnosť. V koncepčnej fáze je vhodné riešiť a predostrieť klientovi niekoľko variant dispozično-prevádzkového usporiadania budúceho domu.

7. prepracovanie konceptu

Po schválení celkového konceptu sa návrh ďalej dopracuje podľa dohodnutých požiadaviek klienta. Prepracujú sa materiálovo-technické riešenia, prepracuje sa koncept statického riešenia a vyladia sa dispozície. Pripraví sa digitálny 3d model a prepracuje sa celkové hmotovo-priestorové riešenie návrhu. Preberie sa koncept technického zariadenia budovy. V rámci tejto etapy zároveň architekt navštívi príslušný stavebný úrad ohľadne konzultácie o potrebnom povoľovacom procese.

8. finalizácia štúdie

V rámci finalizácie štúdie sa dopracuje koncept interiéru, prepracujú sa detaily, pripravia sa vizualizácie a schvália sa finálne dispozície a materiálové riešenie.

9. Odovzdanie štúdie

Po odovzdaní finálnej štúdie bude mať už klient ucelenú predstavu o budúcej stavbe a jej charaktere, bude jasné koncepčne riešenie konštrukcii a použitých technológii a zároveň bude stanovený celkový dizajnový charakter stavby. Klientovi sa odovzdá finálna štúdia podľa obsahu dohodnutom v cenovej ponuke a zároveň sa s ním preberie obsah a cena potrebnej projektovej dokumentácií pre povoľovací proces a realizácie ako aj ďalší priebeh projektu.

10. Projektovanie a povoľovací proces stavby

Projektovanie a povoľovací proces stavby je proces, je potrebný na to, aby sa stavba mohla uskutočniť. Proces zahŕňa vypracovanie projektov na získanie všetkých potrebných povolení (územné rozhodnutie, stavebné povolenie). Projekty musia obsahovať všetky potrebné informácie o stavbe, vrátane všetkých profesií (statika, zdravotechnika, vykurovanie, projekt požiarnej ochrany…aťď) a podrobností, ako sú rozmery, materiály a konštrukčné detaily. Následne musí stavebník získať všetky potrebné povolenia od miestnych úradov. keď sú všetky povolenia získané, stavebník môže začať so samotnou stavbou na základe podrobného realizačného projektu.

11. realizačný projekt

Realizačný projekt stavby obsahuje podrobný popis stavby a jej výstavby. Zahŕňa všetky technické, materiálové, finančné a časové aspekty projektu, rozdelené do jednotlivých fáz výstavby. Obsahuje tiež technickú dokumentáciu, ktorá určuje požiadavky na stavebné práce, profesie , postupy výstavby, začlenenie existujúcich stavebných prvkov, prepracované detaily a všetky výkazy prvkov spolu s detailným položkovým rozpočtom stavby.

12. realizácia stavby

V rámci realizácie stavby architekt dozerá na realizovanie stavby vybraným dodávateľom, aby bola stavba zhotovená podľa dodanej dokumentácie. S jednotlivými realizátormi konzultuje všetky technické otázky a dozerá nad výberom materiálov a kvalitou zhotovenia jednotlivých detailov. Po ukončení stavby zhotoví architekt pre klienta projekt skutočného vyhotovenia stavby.

Pre dobrú spoluprácu klienta s architektom je potrebné, aby klient rozumel svojim požiadavkám a cieľom, dôsledne komunikoval svoje potreby a uvedomil si, že architekt má špecializované vedomosti, ktoré pomôžu dosiahnuť ciele klienta. Klient by mal dôverovať svojmu architektovi a byť otvorení komunikácii o návrhoch architekta a flexibilní pri ich realizácii.

Pri prvotnom rozhodovaní nad realizáciou Vášho budúceho rodinného domu a pre lepšiu predstavu priebehu celej realizácie projektu rodinného domu Vám odporúčame navštíviť aj našu stránku venovanú rodinným domom, v ktorej bližšie vysvetľujeme spôsob našej spolupráce pri projekte rodinného domu, prípadne stránku venovanú realizácii projektu interiéru. Zároveň si neváhajte prezrieť aj naše portfólio realizácií a projektov.